Organizers


Chairperson

Prof. Xiaofan Wang


Vice president of Shanghai University

Chairperson

Prof. Xiang Li


Vice Chair of China Complex Networks Society
Tongji University

Committee
Jinhu Lv
Zengru Di
Gang Yan
Tao Jia
Chengyi Xia
Lin Wang
Cong Li
Linyuan Lv
Zhen Wang
Haitao Zhang